آنگونه که هستی

خود را آنگونه که هستی نخواهی و گرنه دلتنگ تغییر نمی شدی پس تو چه می خواهی ؟

صفت نفس

دانشجویی صفت نفس است دانشجو اگر خود را نیافت چه را یافته است . 

به غرب می رود

کسی که به غرب می رود را نمی توان آرزوی کرد به جنوب برسد.

رفیق راه بودن

رفیق راه بودن یعنی : رفیق را از بیراهه رفتن حفظ کردن و گرنه کسی به جای کسی نمی تواند راه برود .

آرزوی بلند

آرزوی بلند کردن کم ترین توقعی است که از انسان می رود . 

جان دیگران

معلم اگر در جان دیگران فرود نیاید جایی برای فرود پیدا نخواهد کرد.

زندگی یعنی ساختن

زندگی یعنی ساختن

آرزو کن

اگر خواستی آرزوهایت بلند شوند آرزو کن خداوند در میان خلق بلند شود.

شریک زندگی

شریک زندگی انسان احدی نخواهد بود چگونه خدای را شریکی باشد.

نه به درخواست دیگران

نه به درخواست دیگران ، این نگاه کاسبکارانه در امور دنیا چندان جواب نمی دهد.اگر درخواست درست و بجا باشد ، نه گفتن معنای...

رفع حجاب

تا من هست رفع حجاب چه ظلمانی یا نورانی خیالی خام بیش نیست.

خشم مقدس

خشم مقدس ، با ارزش ترین ابزار برای دفاع برابر ظلم است . 

رفع نگرانی

رفع نگرانی انسان از نابسامانی های حیات چیزی جز نگرانی از ماندن در نگرانی های زندگی نخواهد بود.

روزنه ی عالم وجود

روزنه ی عالم وجود به پهنای نفس آدمی است.

انسان احمق

مسامحه با انسان احمق عین حماقت است.

روزگار رهایی

روزگار رهایی انسان از زمانی آغاز می شود که با تمام وجود به مبدأ تعالی پیوند بخورد.

حرکت انقلابی

تنش لازمه ی یک حرکت انقلابی است و بدون آن هرگز درخت ایثار و فداکاری به بار نخواهد نشست.

منزلت حیات

نسیم واقعی حیات هنگامی به جان آدمی می وزد که منزل حیات در پیشگاه انسان شناخته شده باشد.

یلدای امشب

من این یلدای امشب را خدا داند نمی خواهم گر این شب جانت از جانم جدا خواهد نمی خواهم.