آماده چاپ

جلدچهارم: سوره ی مبارکه ی مریم (آماده چاپ).
جلد پنجم سوره ی مبارکه کوثر(آماده چاپ)
جلد ششم: سوره ی مبارکه ی فرقان (آماده چاپ)
جلدهفتم: سوره مبارکه ی کهف (آماده ویراستاری).
جلدهشتم:سوره ی مبارکه ی حجرات (آماده ویراستاری).
جلد نهم: سوره ی مبارکه ی یس (آماده ویراستاری)
جلد دهم سوره ی مبارکه جمعه(آماده ویراستاری)
سوره های مبارکه ی توحید، نمل،شمس،حمد،انبیا و نوح آماده ی تایپ

نکته:
تاکنون درخصوص شانزده سوره ی مبارکه فوق حدود ۱۰۰۰۰۰ بیت درقالب زیبا و جذاب مثنوی سروده شده و به حول قوه ی الهی وعنایات خاصه ی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام انشاالله ادامه خواهد داشت.
۲-مجوعه ی هزاران فکرعمیق.
جلداول: چاپ شده
جلددوم : آماده چاپ
جلدسوم:آماده چاپ
جلدچهارم: تایپ شده
جلدپنجم:آماده ی تایپ
به لطف الهی ادامه خواهدداشت.
۳-هنرعشق :یک مجلدآماده چاپ
۴-شرح وتفیسرنامه ی مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام به جناب مالک اشتر درقالب زیباورسای مثنوی که حدود۳۰۰۰ بیت سروده شده وانشاالله ادامه خواهدداشت.
۵-بیش از ۱۰۰۰ بیت درقالب دلنشین دوبیتی.آماده تایپ
۶- غزلها وسروده های پراکنده.(ادامه دارد)
۷- مکتوب جلسه های محفل انس
آماده ویراستاری وچاپ.
۸- اشتغال به جلسات محفل انس انشاالله