از کنار اتفاقات

14
از کنار اتفاقات

عموم افرادی که نتوانند از کنار اتفاقات غیر منتظره زندگی به آرامی عبور کنند به سختی در آن گرفتار خواهند شد . 

این مطلب را منتشر نمایید