انجام کدام یک از کارهای منزل در تخلیه و کنترل ذهن می‌تواند تاثیر بگذارد؟

68
پرسش و پاسخ

پرسش
از این‌که در سیره‌ی پیامبر اکرم و معصومین علیهم‌السلام انجام کارهای منزل به وضوح دیده می‌شود قطعاً می‌شود نتیجه گرفت که انجام این کارها ارتباط مستقیمی، با سیر تکاملی بشر دارد اگر درست نتیجه‌گیری کردم، بفرمایید انجام کدام یک از کارهای منزل در تخلیه و کنترل ذهن می‌تواند تاثیر بگذارد؟

پاسخ
کارها اگر تفاوت داشته‌باشند ظلم است. تفاوت، در سنگین و سبک‌بودن بر شماست؛ لذا مفیدتر، سنگین‌تر است مثل توالت‌شویی.

این مطلب را منتشر نمایید