اولین و آخرین

12
اولین و آخرین

رحمت بر انسانی که رحمت را توسعه داد و اولین و آخرین را در آن جای داد . 

این مطلب را منتشر نمایید