این‌که خدا برای من بخواهد ،انسان به چه عاقبتی دچار می‌شود؟

48
پرسش و پاسخ

پرسش
اگر کسی آرزوهایی در سر داشته‌باشد ولی بعد از مدتی با شنیدن و خواندن فرمایشات بزرگان به این نتیجه برسد که هر‌چه را خدا برایش در نظر بگیرد، درست‌ترین و نافع‌ترین چیز است و آن‌وقت سر دوراهی گیر کند که هم به‌طورکلی از آرزوهایش دست برنداشته و هم بگوید: این‌که خدا برای من بخواهد بدون دخالت من در طلب، خیلی عالیست، به چه عاقبتی دچار می‌شود؟
عاقبت خیر!!
ملاک رضایت است که محقق خواهد‌شد.

این مطلب را منتشر نمایید