بزرگترین سدّی که ما برای ورود معصوم جهت اصلاحمان ایجاد می‌کنیم چیست؟

24
پرسش و پاسخ

پرسش
بزرگترین سدّی که ما برای ورود معصوم جهت اصلاحمان ایجاد می‌کنیم چیست؟

پاسخ
عدم توجه.

پرسش
یعنی ما فقط زمانی‌که به معصوم توجه داریم در حال اصلاح از طرف معصوم هستیم؟

پاسخ
بله.

پرسش
توجه چگونه است؟

پاسخ
به هر بهانه‌ای ولو به بهانه‌ی دلتنگی یادشان کنیم.

این مطلب را منتشر نمایید