بلند ترین نردبان ترقی

22
بلندترین نردبان ترقی

همیشه بلندترین نردبان ترقی و تکامل انسان نزدیک ترین عمل شرافتمندانه اوست

این مطلب را منتشر نمایید