به رخ کشیدن

29
به رخ کشیدن

گفتگوی با مردم به قدر فهم خویش هنر و دانش خود را به نمایش گذاشتن و به قدر فهم ایشان منزلت آن را به رخ کشیدن است .

این مطلب را منتشر نمایید