خلق آسمان و زمین

26
خلق آسمان و زمین

شما را در خلق آسمان و زمین مشارکت داده اند و تسخیر آن ها فرع بر آفریدن است . 

این مطلب را منتشر نمایید