شمعی از خورشید

23
شمعی از خورشید

همه ی دعاهای همه ی انسان ها اگر در حق یک نفر مستجاب شود شمعی از خورشید توحید مورد نیازش را روشن خواهد کرد .

این مطلب را منتشر نمایید