ضایع نکرده اند

22
ضایع نکرده اند

تمام کسانی که به قدری دست پیدا کرده اند یا قدر دیگران را دانسته اند یا قدر دیگران را ضایع نکرده اند .

این مطلب را منتشر نمایید