عصمت انسان

22
عصمت انسان

امواج موجود در هستی نقش خود را معصومانه ایفا کرده اند عصمت انسان آغاز نقش آفرینی صحیح اوست . 

این مطلب را منتشر نمایید