فدای بشریت

4
فدای بشریت

امام حسین علیه السلام بشریت را کمتر از خود نمی خواهد و لذا خود را فدای بشریت نمود .

این مطلب را منتشر نمایید