ماجرای خلقت و هبوط انسان امری واقعی است یا نمادین ؟

88

پرسش:
آیا ماجرای خلقت و هبوط انسان در نگاه دینی و قرآن کریم امری واقعی و تاریخی است یا روایتی نمادین(سمبلیک)؟

پاسخ:
ماجرای خلقت از منظر دین اسلام می‌تواند تدریجی باشد اما جریان هبوط آدم، نظیر نزول قرآن است که” نزول” لزوما از بالا به پایین آمدن، نخواهد بود.
لذا نه سمبلیک است و نه واقعی بلکه این‌گونه مسائل از شئونات نفس محسوب می‌شود.
فریب دادن شیطان، فریب خوردن آدم و… نیز از همین قبیل است؛ آن چه در نفس آدم اتفاق افتاده و آن‌چه در خیال شیطان واقع شده و بلکه بیان شده، مطرح شده است.
لذا ممکن است افکار شیطان، برای آدم کشف باشد و اعمال آدم برای شیطان فریبنده!
و آنچه آدم مرتکب شده با راهنمایی خداوند یک انتخاب سودمندانه است و…

این مطلب را منتشر نمایید

لطفا ما را از نظرتان مطلع نمایید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.