منظور شما از این جمله چیست؟ «بیشترین بهره‌ی بشر از دنیا، مورچه‌ای را برای ابدیت کفایت نمی‌کند.»

65

پرسش
منظور شما از این جمله چیست؟
«بیشترین بهره‌ی بشر از دنیا، مورچه‌ای را برای ابدیت کفایت نمی‌کند.»

پاسخ
چون فرض ما ابدی بودن است لذا گفته‌شده: اگر به دنبال جمع‌کردن برای آخرت باشیم و این جریان به توحید ختم نشود مورچه‌ای را هم برای ابد کفایت نمی‌کند!

این مطلب را منتشر نمایید