چه‌طور این ترس را تبدیل به شجاعت کنم؟

56

پرسش
احساس می‌کنم شجاع نیستم.
یک‌جورهایی ترس را در خودم حس می‌کنم.
می‌شود راهنمایی کنید چه‌طور این ترس را تبدیل به شجاعت کنم؟

پاسخ
تمرین
و با دل‌دارها نشست‌و‌برخاست داشتن.

این مطلب را منتشر نمایید