مطالب تازه

عشق به خلق

عشق به خلق نشانه اش دائم خلق را در محضر داشتن است و این فقط در توان خداست .